Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

45 nước, 5 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết