Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

126 nước, 13 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ