Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

44 nước, 3 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết