Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

16 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua