Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

57 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết