Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

36 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết