Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

49 nước, 7 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ