Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

85 nước, 11 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết