Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

87 nước, 12 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua