Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

73 nước, 9 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua