ThuanHanh 1402 +22

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

74 nước, 8 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua