Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

56 nước, 7 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ