Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

48 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua