Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

41 nước, 3 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua