Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

65 nước, 6 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua