Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

50 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết