Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

30 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ