ThuanHanh 1413 -10

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

64 nước, 6 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua