Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

71 nước, 9 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ