Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

51 nước, 7 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ