Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

61 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua