Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

77 nước, 14 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết