Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

75 nước, 10 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua