Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

52 nước, 9 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua