Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

81 nước, 13 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua