tenten 1445 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

73 nước, 8 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết