Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

49 nước, 6 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua