Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

36 nước, 4 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ