phat68 1456 -15

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

57 nước, 9 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua