namitoha 1414 +19

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

50 nước, 5 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết