Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

38 nước, 4 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua