Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

40 nước, 4 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua