Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

45 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết