Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

28 nước, 2 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua