Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

41 nước, 2 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết