Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

29 nước, 2 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết