Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

22 nước, 2 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ