Zuize 1400 +19

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

42 nước, 7 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ