135792468 1395 +18

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

66 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua