135792468 1413 -16

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

43 nước, 4 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ