135792468 1397 -14

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

88 nước, 8 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ