Colddog 1443 +16

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

52 nước, 7 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua