Colddog 1459 +15

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

27 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ