L1983 1482 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

85 nước, 9 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ