vanmayvt1 1607 +11
Clv1 1505 -11

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

81 nước, 6 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua