Clv1 1494 +21
vanmayvt1 1618 -21

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

50 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết