vanmayvt1 1597 -20
Clv1 1515 +20

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

49 nước, 5 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ