thongphung 1480 +16
L1983 1482 -16

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

34 nước, 2 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết