Choicoupxq 1460 -16
L1983 1468 +16

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

127 nước, 13 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ