L1983 1484 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

51 nước, 5 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ